درباره نشریه

اندیشۀ فلسفی نشریه‌ای است فارسی‌زبان و با ارزیابی دوسوناشناسِ هم‌ترازان علمی. در این نشریه گونه‌های مختلف مقالات شامل مقالات پژوهشی اصیل، نقد کتاب، مرور ادبیات و یادداشت پذیرفته می‌شوند.

گرایش یا زمینه تخصصی نشریه: مباحث نظری، تأملی و بنیادین فلسفی که با گرایش تحلیلی مورد پژوهش قرار می‌گیرند.

اهداف و حوزه موضوعی نشریه: هدف اصلی نشریه گسترش و تعمیق مباحث نظری فلسفه در سطح ملی و بین‌المللی است و هدف فرعی عرضه روزآمد نظریه‌های بنیادین سنت اسلامی در حوزه دانش‌های عقلی و حِکمی با نظر به پیشرفت‌های امروزین در حوزه‌های مرتبط با آن است.

مهم‌ترین حوزه‌های موضوعی نشریه عبارتند از:
  • مابعدالطبیعه تأملی
  • منطق و فلسفه منطق (به لحاظ تأمین بخش مهمی از بنیان‌های نظری مابعدالطبیعه تأملی)
  • فلسفه اسلامی (با گرایش تحلیلی و نظری)
  • شاخه‌های بنیادین فلسفه تحلیلی
برای احترام به حیات انسانی، محیط زیست و  دسترسی برابر به دانش، اندیشۀ فلسفی صرفاً به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود و پیرو سیاست دسترسی آزاد است.