هيات تحريريهمحمد سعیدی‌مهر
استاد فلسفه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
saeedimodares.ac.ir

داود حسینی
دانشیار فلسفه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
davood.hosseinimodares.ac.ir

شهین اعوانی
دانشیار فلسفه
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران
shaawanigmx.de
سیدمحمدعلی حجتی
دانشیار فلسفه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
hojatimamodares.ac.ir
عبدالرزاق حسامی‌فر
استاد فلسفه
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران
ahesamifarhum.ikiu.ac.ir
داود حسینی
دانشیار فلسفه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
davood.hosseinimodares.ac.ir
سیدحسن حسینی سروری
استاد فلسفه
دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
hoseinihsharif.edu
محمد سعیدی‌مهر
استاد فلسفه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
saeedimodares.ac.ir
سیدصدرالدین طاهری
استاد فلسفه
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
ss_taheryyahoo.com
جهانگیر مسعودی
استاد فلسفه
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
masoudi-gum.ac.ir
لطف‌الله نبوی
استاد فلسفه
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
nabavi_lmodares.ac.ir

حامد باستین
دکترای منطق فلسفی و روش‌شناسی
موسسه انتشارات پژوهشی آفرند
hamed.bastingmail.com