راهنمای منبع نویسی

ارجاع به منابع در همه موارد لازم به‌صورت کامل رعایت و برای ارجاع به منبع از سیستم نام و سال انتشار استفاده شود. تمام منابع در فهرست انتهایی و در ارجاعات داخل متن باید با حروف انگلیسی (الفبای رومن) نوشته شوند و منابع فارسی باید ترجمه شده و در انتهای آنها عبارت [Persian] نوشته شود؛ بدین شکل که منابع در قسمت فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا (کاملاً به انگلیسی و حروف الفبای رومن) فهرست شوند. در هر جای لازم متن، نام نویسنده اول (در مواردی که دو نام وجود دارد هر دو و در مواردی که بیش از دو نام وجود دارد و همکاران) و سال انتشار منبع مورد نظر در [ ] آورده شود. در صورتی که در یک [ ] به بیش از یک منبع ارجاع شود، منابع به ترتیب سال انتشار از چپ به راست با ؛ از هم جدا شوند (راهنما). ارجاع‌دهی به منابع مورد استناد در متن باید با حروف رومن باشد.